Standard

  •   € 4,90
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über € 35,00. Einzelheiten

Gelieve deze copyrightverklaring zorgvuldig te lezen voordat u gebruikmaakt van deze site. Door gebruik te maken van de site, geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van deze copyrightverklaring. Indien u niet instemt met de voorwaarden, gelieve u de site te verlaten.

1. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op deze site ziet, leest of hoort, beschermd is door auteursrecht, ontwerprecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is en dat deze informatie alleen conform deze voorwaarden mag worden gebruikt. BODUM® garandeert of verklaart niet dat uw gebruik van materialen die worden getoond op deze site geen inbreuk vormt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan BODUM®. Afbeeldingen, illustraties, grafische weergaven, tekst etc, zijn eigendom van BODUM® of van derden die de rechten daarop aan BODUM® in licentie hebben gegeven. Het gebruik van deze materialen door u of door iemand anders die namens u bevoegd is, is verboden tenzij zulks uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze voorwaarden. Elke vorm van onbevoegd gebruik van de afbeeldingen kan een inbreuk vormen op wettelijke voorschriften met betrekking tot auteurs- of merkenrecht en/of andere regels en wetten.

2. De handelsmerken, logo’s en ontwerpen die voorkomen op onze site, zijn eigendom van BODUM® of van derden die de rechten daarop aan BODUM® in licentie hebben gegeven. Uit niets wat op deze site staat, kan worden afgeleid dat er impliciet, door uitsluiting of anderszins een toestemming of recht zou worden verleend om een handelsmerk dat op deze site wordt getoond te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van BODUM® of van de desbetreffende derde die eigenaar is van de handelsmerken die op de site worden getoond.

3.U mag geselecteerde delen van de inhoud van deze site downloaden, printen en opslaan op voorwaarde dat u (l) deze kopieën alleen gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, (ll) de inhoud niet kopieert naar of plaatst op een andere op een netwerk aangesloten computer en u de inhoud niet bekendmaakt in de media, en (lll) u de inhoud op generlei wijze aanpast of wijzigt. Het downloaden van materiaal verschaft u geen enkel recht of belang op de materialen die u hebt gedownload. BODUM® behoudt de volledige eigendom van en de volledige intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud die u van deze site downloadt. Onder voorbehoud van het bovenstaande, mag u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BODUM® de inhoud niet kopiëren, downloaden, reproduceren, aanpassen, openbaar maken, distribueren, verzenden, overdragen of er afgeleide werken van maken.

4. BODUM® heeft niet alle sites met links vanaf/naar deze site bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele pagina’s buiten deze site of van andere sites met een link vanaf/naar deze site. Als u links naar andere ’off-site’ pagina’s of andere sites volgt, doet u dat op uw eigen risico.

5. Deze site kan links bevatten naar andere websites van derden, niet zijnde BODUM®. Dergelijke links worden zuiver voor uw gemak aangeboden. BODUM® heeft geen invloed op dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat deze site links bevat naar andere sites betekent niet dat BODUM® dergelijke sites goedkeurt, onderschrijft of aanbeveelt, noch betekent dit dat wij op enige wijze gelieerd zijn aan de exploitanten ervan. BODUM® doet geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende uitspraak over de juistheid, rechtmatigheid, betrouwbaarheid of geldigheid van de inhoud van andere sites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, letsel, vorderingen of aansprakelijkheid als gevolg van het via links op deze site direct of indirect oproepen van websites van derden of van de inhoud van dergelijke sites.

6.BODUM® kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze tekst aan te passen. U bent gehouden aan dergelijke herzieningen en dient deze pagina daarom regelmatig te bezoeken om te controleren wat de actuele voorwaarden zijn waaraan u gebonden bent.

7. Op deze voorwaarden is Zwitsers recht van toepassing, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsprincipes. Elk juridische procedure met betrekking tot een transactie waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, moet worden opgestart binnen één jaar nadat de aanleiding voor de procedure zich heeft voorgedaan. Procedures die voortvloeien uit producten die zijn aangekocht via de website worden voorgelegd aan de Zwitserse federale rechters. De koper verklaart dat de uitspraken van deze rechters bindend zullen zijn en ziet hierbij af van de mogelijkheid de betrekkelijke competentie van deze rechters aan te vechten.