Standard

 •   € 4,90
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über € 35,00. Einzelheiten
 • 1. Algemeen

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de Klant (iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon) op de website BODUM® AG (“Bodum”) worden geplaatst (de “Website”), iedere overeenkomst die tussen Bodum en de Klant via de Website van Bodum tot stand komt (de “Overeenkomst”) en alle aanbiedingen van Bodum.

  Bodum behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder nadere kennisgeving aan de Klant.

  Door te klikken op de knop «Ik ga akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden» bevestigt de Klant voorafgaand aan elke Overeenkomst kennis van deze voorwaarden te hebben genomen en deze te aanvaarden. Eventuele andere algemene voorwaarden of een verwijzing daarnaar worden door Bodum niet aanvaard.

 • 2. Bijzondere verkoopvoorwaarden

  De Klant bevestigt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopvoorwaarden zoals die vermeld staan op het scherm (benaming, prijs, onderdelen, gewicht, hoeveelheid, kleur, bijzondere producteigenschappen, kostprijs van de prestaties, etc.) en verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Door de bestelling te plaatsen en te bevestigen, stemt de Klant in met de bijzondere verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling en Overeenkomst.

 • 3. Bestelling

  De Klant plaatst zijn bestelling door te klikken op het tabblad «Toevoegen aan winkelwagentje». Na het plaatsen van de bestelling verschijnt een overzicht met alle onderdelen die de Klant bevestigt door te klikken op de knop «Ik ga akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden en ik wil betalen» in de menubalk.

  Het systeem van Bodum voor automatische transactieregistratie geldt als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. Voor elke bestelling ter waarde van meer dan € 500 dient de Klant de bestelbon en deze algemene voorwaarden af te drukken en ondertekend per mail te versturen naar [email protected]

 • 4.    Bevestiging van de bestelling

  Bodum bevestigt de bestelling van de Klant per e-mail, fax of gewone post. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de bestelling schriftelijk wordt bevestigd door Bodum. Bodum behoudt zich te allen tijde het recht voor een bestelling niet te bevestigen, om welke reden dan ook, in het bijzonder als gevolg van de bevoorrading van producten, problemen met de ontvangen bestelling (bijvoorbeeld onleesbaar document), een abnormale bestelling of te verwachten problemen met de uit te voeren levering. Bodum dient de Klant daarvan in kennis te stellen. Tevens behoudt Bodum het recht voor te allen tijde een product van de Website te verwijderen.

  Het is de Klant uitsluitend toegestaan een nieuwe bestelling te plaatsen nadat alle vorige bestellingen en verschuldigde bedragen aan Bodum volledig zijn betaald.

 • 5.    Levering

  De Klant dient bij het plaatsen van zijn bestelling aan te geven op welke plaats en datum de producten geleverd dienen te worden. De Klant dient het afleveradres zodanig te kiezen dat iemand het pakket in ontvangst kan nemen. Na aflevering zijn de producten voor risico van de Klant. Eigendom van de producten gaat over op de Klant na aflevering van de producten op de door de Klant aangewezen plaats, tenzij de Klant de verschuldigde bedragen ten aanzien van de producten, inclusief leveringskosten, op dat moment nog niet heeft betaald. In dat geval zijn en blijven de geleverde producten eigendom van Bodum totdat alle vorderingen die Bodum op de Klant heeft ter zake van deze levering, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan. Leveringen worden uitgevoerd door DPD binnen normale kantooruren.

  Bodum streeft ernaar om binnen 10 werkdagen na bevestiging van de bestelling de producten te leveren. De levertermijn is louter indicatief en geldt niet als fatale termijn. De toepasselijkheid van art.7:46f BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Overschrijding van de afgesproken termijnen geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding. De Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dan van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de Overeenkomst in stand laat.

  Bodum zal de Klant zo spoedig mogelijk berichten indien een product niet voorradig is op het moment van de bestelling. Tevens zal Bodum de eerstvolgende beschikbaarheidsdatum kenbaar maken ofwel een gelijkwaardig vervangingsproduct voorstellen.

  De verzendkosten voor Nederland bedragen € 4,90 voor elke bestelling minder dan € 35,00 (exclusief leveringskosten). Voor elke bestelling vanaf € 35,00 (exclusief leveringskosten) worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

  Ingeval van beschadigde of ontbrekende producten, dient de Klant binnen 6 dagen na levering per e-mail of per post een klacht in te dienen bij de dienst Klantenrelaties, zulks op verbeurte van ieder recht op reclame. De termijn van 6 dagen vervangt de kwalificatie “met bekwame spoed” als bedoel in art.7:23 lid 1 BW. Reclames van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

 • 6.    Aansprakelijkheid en overmacht

  Behoudens opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van Bodum (inclusief eventuele ongedaanmakingsverplichtingen) beperkt tot maximaal de aankoopprijs van het product (ex BTW). Bodum is in geen geval, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins, aansprakelijk voor gederfde winst, verlies van omzet of inkomen, waardevermindering van goodwill en/of enig andere indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook.

  Bij overmacht, zoals rampen of onheil, stakingen, brand, bestuurlijke beslissingen of onderbreking van het vervoer, waardoor de uitvoering van de bevoorrading vertraging oploopt of wordt verhinderd, heeft Bodum het recht haar verplichtingen op te schorten. Bodum stelt de Klant dezelfde dag nog in kennis van het bestaan van een dergelijk voorval, teneinde de laatstgenoemde in staat te stellen zijn bestelling(en) naar eigen wens te ontbinden door per post of per e-mail te antwoorden op de daartoe strekkende kennisgeving. Indien en voor zover een voorval langer duurt dan 15 dagen, wordt de Klant automatisch bevrijd van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en heeft iedere partij het recht de Overeenkomst te beëindigen. Ingeval van overmacht is Bodum niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding. Indien de producten niet aan de Klant afgeleverd kunnen worden door diens schuld of toedoen, behoudt Bodum zich het recht voor om bij de Klant een bijdrage in de voorbereidingskosten in rekening te brengen ter hoogte van € 15.

 • 7. Prijzen en betaling

  De prijzen die zijn vermeld op de Website zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De producten en verzendkosten worden betaald per creditcard (Master Card, Visa Card, American Express, JCB). Betaling dient zonder enige aftrek te geschieden aan Bodum; de Klant heeft geen recht van opschorting of verrekening.

 • 8. Productinformatieblad

  De foto’s van de producten gelden uitsluitend ter illustratie. De begeleidende tekst van deze foto’s is een reproductie van de informatie op de verpakking of gebruiksaanwijzing. Eventuele verschillen tussen de foto’s en de producten betreffen uitsluitend afwijkingen van te verwaarlozen betekenis en houden geen verband met de essentiële producteigenschappen. De kleur van de afgebeelde producten kan afwijken van de daadwerkelijke productkleur.

 • 9.    Bescherming van privacy en persoonsgegevens

  Bodum is gehouden tot bescherming van de privacy van de Klant. Alle persoonsgegevens die worden verwerkt worden uitsluitend gebruikt om de bestelling van de Klant te verwerken. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de privacyverklaring, welke te vinden is op de Website en onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.

 • 10. Garantie

  De Klant heeft recht op de wettelijke garantie bij een gebrekkig product. Alle producten worden met de grootst mogelijke zorg ontworpen en vervaardigd. Er bestaat evenwel geen enkele verplichting tot garantie in geval van fouten, gebreken of schade te wijten aan verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of onzorgvuldige behandeling in strijd met de gebruiksaanwijzingen van Bodum. De Klant dient de instructies en aanbevelingen te raadplegen die vermeld staan op de gebruiksaanwijzing bij het geleverde product.

 • 11. Ontbinding en bedenktijd

  De Klant heeft het recht binnen een termijn van 14 dagen na aflevering van het product zonder opgave van redenen de Overeenkomst te ontbinden. Gedurende deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van het product dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

  Indien de Klant de Overeenkomst wil ontbinden, brengt hij Bodum hiervan schriftelijk op de hoogte, door een briefje of e-mail te sturen naar: BODUM AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, e-mail: [email protected] ).

  De Klant dient het product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij de Overeenkomst heeft ontbonden, terug te sturen naar:

  Peter Bodum A/S

  Att: Returned goods

  Kometvej 12

  6230 Rødekro

  Bodum vergoedt de betalingen van de Klant, inclusief leverkosten, uiterlijk binnen 14 dagen nadat Bodum het product retour heeft ontvangen ofwel de Klant heeft aangetoond het product te hebben verzonden. Bodum betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht. Bodum zal hiervoor geen kosten in rekening brengen bij de Klant.

 • 12. Intellectuele eigendomsrechten en nabootsing

  Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die verband houden met de door Bodum verkochte producten en getoonde teksten en afbeeldingen op de Website, blijven uitsluitend berusten bij Bodum.

  Door zich aan te melden op de Website, verbindt de Klant zich ertoe de inhoud van de intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of de ontwerpen van de producten, niet geheel of gedeeltelijk,  te kopiëren noch te downloaden, tenzij Bodum hem op voorhand uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft gegeven.

 • 13. Geschillen

  Op alle geschillen die voortvloeien uit en/of betrekking hebben op deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Bodum ervoor kiest een zaak aanhang te maken voor de rechter van de woonplaats van de Klant.

 • 14. Contact

  Bij vragen over het onderhoud of de bestelling van het product of welke andere vraag dan ook,  kan contact opgenomen worden met:

  BODUM AG

  Kantonsstrasse 100

  CH-6234 Triengen

  Tel: +351 232814062

  Maandag-donderdag 08.00-16.00 

  Vrijdag 08.00-15.30